dashboard

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

เป็นบริการที่มหาวิทยาลัยรังสิตจัดให้มี เพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการ วิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการตามภารกิจของหน่วยงาน ผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้ชื่อโดเมน (Domain) ที่จดทะเบียนโดยมหาวิทยาลัยรังสิต มีหน้าที่พึงปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อปฏิบัติฉบับนี้ใช้กับผู้ใช้ซึ่งอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “ผู้ใช้" บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้สามารถเข้าถึงโดยการระบุด้วยชื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่าน โดยมีสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล เพื่อให้การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งทำหน้าที่ปรับปรุงรายละเอียดข้อปฏิบัติให้ทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดจนให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติฉบับนี้ ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิต จึงให้กำหนดข้อปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มหาวิทยาลัยรังสิต ดังต่อไปนี้

ข้อปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มหาวิทยาลัยรังสิต

1. ข้อปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail)

1.1 ผู้ใช้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพึงระวังไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงรหัสผ่านเพื่อใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองโดยมิชอบผู้ใช้ ต้องรักษารหัสผ่านเป็นความลับเฉพาะตัวและไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Details »

2. การจัดการรายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (Mailing List)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้มีระบบรายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างช่องทางการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่มรายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุรายชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ขึ้นทะเบียน

Details »

3. โควตาบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้แต่ละรายจะมีโควตากำหนดการใช้งานดังนี้
3.1 ขนาดข้อมูลรวมที่เก็บในเซิร์ฟเวอร์ (Server)
3.2 ขนาดของไฟล์แนบต่อการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งฉบับ

Details »

4. การตรวจระวังระบบ

มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและให้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยไม่ตรวจดูจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่รับส่งตามปกติ แต่มหาวิทยาลัยรังสิต มีภาระผูกพันตามกฎหมาย

Details »

5. การระงับบัญชีจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์

บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ (Privilege) ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เอื้ออำนวยให้ผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้อื่นได้ มหาวิทยาลัยรังสิต คงไว้ ซึ่งอํานาจในการจํากัด ระงับ หรือเพิกถอนสิทธิ์การใช้

Details »